Các giải pháp nào BlockTree sẽ cung cấp cho đơn vị thực hiện trồng rừng? Chúng giúp ích gì?

Chúng tôi cung cấp một bộ công cụ toàn diện cho đơn vị thực hiện việc trồng rừng để giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch và độ tin cậy trong các dữ liệu mà các đơn vị này cung cấp, bao gồm:

  • Công cụ thu thập dữ liệu (Woker App): giúp người giám sát/nhân công thực hiện việc thu thập dữ liệu một cách chính xác, dễ dàng, nhanh chóng & đảm bảo tính trung thực của dữ liệu.

  • Hệ thống quản lý cỡ nhỏ (Mini ERP): giúp đơn vị trồng rừng quản lý thông minh các nguồn lực của mình cũng như nguồn quỹ được tài trợ, phân công nhiệm vụ, giám sát quá trình, thiết lập báo cáo một cách nhanh chóng & tiện lợi nhờ việc kết nối dữ liệu đầu cuối từ điểm trồng. Toàn bộ quá trình được hỗ trợ một cách đắc lực nhờ vào cơ sở dữ liệu được thiết kế tối ưu cho việc trồng rừng do BlockTree cung cấp.

Last updated