Đối tượng Người trồng rừng mục tiêu mà BlockTree hướng tới là ai?

BlockTree hướng tới các tổ chức có tư cách pháp nhân đang tham gia trong công tác quản lý, trồng, phát triển & bảo vệ rừng, bao gồm nhưng không giới hạn trong danh sách sau:

  • Các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn;

  • Các trang trại và trung tâm nghiên cứu về rừng;

  • Các Doanh nghiệp & cá nhân có rừng như một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh/sản xuất của họ;

Last updated