Bằng cách nào BlockTree ước tính được khối tỉ lệ cô lập carbon?

Bản thân việc kiểm kê carbon vẫn còn là một thách thức lớn và tính toán các bể chứa carbon vẫn là một bài toán đang liên tục được phát triển giải pháp cho đến nay.

Ước tính hiện tại của chúng tôi dựa trên tính toán ước tính từ https://www.itreetools.org/. Dữ liệu được ước tính với cùng loài & điều kiện khí hậu. Các biến số sau đây được xem xét khi chúng tôi ước tính tốc độ hấp thụ các-bon: i) các loài được trồng (bao gồm cả tuổi trưởng thành của các loài cây), ii) loại rừng, iii) khu vực và iv) khả năng sống sót trung bình của cây.

Khi không có dữ liệu sơ cấp, BlockTree sử dụng một bộ dữ liệu thứ cấp, dữ liệu proxy hoặc giả định thận trọng để đảm bảo rằng chúng tôi không đánh giá quá cao tỷ lệ cô lập carbon từ các dự án của mình. Hơn nữa, chúng tôi sử dụng dữ liệu được thu thập ở tại điểm trồng để xác thực hoặc điều chỉnh các ước tính của mình và chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện phương pháp ước tính của mình bằng cách xây dựng quan hệ đối tác với các học giả trong lĩnh vực này.

Nguồn: Jones, Trevor G., Harifidy Rakoto Ratsimba, Lalao Ravaoarinorotsihoarana, Garth Cripps, and Adia Bey. “Ecological variability and carbon stock estimates of mangrove ecosystems in northwestern Madagascar.” Forests 5, no. 1 (2014): 177-205. Benson, Lisa, et al. Mangrove Carbon Stocks and Ecosystem Cover Dynamics in Southwest Madagascar and the Implications for Local Management, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 31 May 2017, https://www.mdpi.com/1999-4907/8/6/190/pdf.

Last updated