Blocktree là đang là tổ chức xã hội, cộng đồng, nhà nước, hợp tác cùng có lợi hay phi lợi nhuận?

BlockTree là Doanh nghiệp xã hội có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Chúng tôi cam kết sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký.

BlockTree hoàn toàn được huy động, nhận tài trợ từ cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và tổ chức khác của Việt Nam, nước ngoài. Vậy nên các đối tác hoàn toàn có thể an tâm khi hợp tác cùng BlockTree.

Link: https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/doanh-nghiep-xa-hoi-la-gi-doanh-nghiep-xa-hoi-co-quyen-va-nghia-vu-nhu-the-nao-trach-nhiem-cua-doan-2957.html

Link: https://masothue.com/0317775246-cong-ty-co-phan-cong-nghe-blocktree

Last updated