Bằng cách nào mà BlockTree đảm bảo rằng các cây đã trồng sẽ được bảo vệ?

Luôn có khoảng 10% nguồn quỹ cho việc trồng cây sẽ được sử dụng cho mục đích bảo vệ cây trồng trong 3-5 năm đầu tiên. Đây chính là khoảng thời gian dễ tổn thương nhất của cây trồng. BlockTree cũng phân bổ nguồn quỹ dự phòng cho các thiệt hại bất thường khác để trồng bổ sung số cây chết. Toàn bộ dữ liệu trong quá trình chăm sóc này cũng được cập nhật thông qua các công cụ số của BlockTree để người ủng hộ có thể theo dõi và giám sát.

Nhưng BlockTree còn làm nhiều hơn việc phân bổ vốn đơn thuần. Chúng tôi còn hợp tác sâu sát cùng với cộng đồng địa phương/hộ dân phụ trách để chỉ cho họ thấy những lợi ích to lớn mà cánh rừng mới trồng có thể mang lại. Thông qua việc nâng cao nhận thức, kết hợp trong công tác giám sát và báo cáo, BlockTree giúp cho cộng đồng thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào với cây trồng và cánh rừng mà họ đã cộng tác cùng. Điều này mang tới hiệu quả quản lý trong dài hạn, không chỉ giữ cho cây rừng sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ.

Last updated